اعضای هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه اراک

رديف

نام و نام خانوادگي

تخصص

مرتبه علمي

پست الکترونیک

1

محمد ابوالحسني

m-abolhasani

اتمي مولكولي

دانشيار

m-abolhassani@araku.ac.ir

2

رضا پورايماني

gfc

هسته اي

دانشيار

r-pourimani@araku.ac.ir

3

محمدرضا جعفري

jafari

حالت جامد

استاديار

M-Jafari@araku.ac.ir

4

سعید حميدي

s-hamidi

هسته اي

دانشيار

s-hamidi@araku.ac.ir

5

حسن خليلي

h-khalili

هسته اي

استاديار

h-khalili@araku.ac.ir

6

سید عبدالعلی ذوالانواري

zolanvari

حالت جامد

استاديار

 a-zolanvar@araku.ac.ir

7

اکبر زنده نام

zendenam

اتمي مولكولي

دانشيار

a-zendehnam@araku.ac.ir

8

مهران شاه منصوري

shahmansouri

پلاسما

دانشيار

m-shmansouri@araku.ac.ir

9

حسین صادقي

sadeghi

هسته اي

استاد

h-sadeghi@araku.ac.ir

10

بیژن فرخي

farokhi

پلاسما

استاد

b-Farokhi@araku.ac.ir 

11

کریم قرباني

ghorbani

ذرات بنيادي

دانشيار

k-ghorbani@araku.ac.ir

12

مهران قلي پورشهركي

m-gholipour

حالت جامد

استاديار

m-gholipour@araku.ac.ir

13

مازیار مرندي

marandi

حالت جامد

دانشيار

m-marandi@araku.ac.ir 

14

محمود ميرزايي

mahmodmirzaee

ژئوفيزيك

دانشيار

m-mirzaei@araku.ac.ir

15

مهدی ميرزايي

mehdi-mirzaei

اتمي مولكولي

دانشيار

m-mirzaee@araku.ac.ir

16

سید کامران مويدي

moayedi

ذرات بنيادي

دانشيار

s-moayedi@araku.ac.ir

17

غلامرضا نبيوني

nabiyoni

حالت جامد

استاد

g-nabiyouni@araku.ac.ir

 

درون‌شد